ÄNGERSJÖ

OM ÄNGERSJÖ
Historia
Natur
Tidningsartiklar
Böcker
Bilder
Föreningar/Protokoll

ÄNGERSJÖ BYGDEGÅRD
Uthyrning
Interiör
Utrustning

ARKIV

KONTAKT

 

 


NATUR

Ängersjön har alltid spelat en stor roll för byn. Den har förutom sitt rika fiske även fungerat som flottningsled ända fram till 1940-talet. Tanken fanns dock på att helt torrlägga den för att få åkermark. Planerna gick lyckligtvis i stöpet vilket berodde på att kostnaderna skulle bli alltför höga, ca 6000 kr. Redan under ett tidigare skede blev sjön sänkt för att man skulle få ut mer av den s k sjöslåttern. I dag har byn med gemensamma ansträningningar försökt att återskapa en större vattenspegel genom att höja låg vattennivån med ca 60 cm. Det har medfört en "vackrare" sjö med större förutsättningar för det rika djur och växtliv som finns i och omkring sjön. Ängersjön är relativt stor, ca 250 hektar, bestående av tre stora vikar som är helt olika varandra till sin karaktär. Vikarna är skilda åt av udden Långnäset och öarna Väster- och Österholmen. I norr ligger den till stor del igenvuxna Innersjön. Östersjön däremot domineras av en stor och öppen vattenyta, med en bård av vass utmed stränderna. Den västra delen som kallas Ängersjön är ett mellanting mellan de två andra, med en vacker mosaik mellan öppna vattenytor och frodig vegetation.

Växtsammansättningen och de olika vattenstrukturerna har biddragit till att Ängersjön är en av de absolut förnämaste fågelsjöar. Årligen häckar ett stort antal fåglar här. Gräsand, vigg, knipa, svarthakedopping, skäggdopping, bläsand, kricka och storkrake är exempel på förekommande arter som häckar regelbundet.... Även som rastlokal är Ängersjön väredefull och speciellt på vårarna har fågelskådarna ett eldorado. Bisamråttan har ocskå invandrat till sjön och tillsammans med höjning hoppas byn att igenväxtningstakten dämpas.

Sjöns båda öar har också ett stort naturvärde. På den ena har byn tillsammans med skogsvårdsstyrelsen genomfört en naturvårdsbränning. Detta har gjort att en hel del brandkrävande insekter funnit en fristad och att växtlivet fått en annan utformning. Den andra ön skall få stå orörd och med tiden utvecklas till en "urskog" för kommande generationer. Ängersjö är också känt för sina rika bär- och svampmarker. De många hjortronmyrarna bidrar i hög grad till den biologiska mångfalden som blivit ett kännetecken för byn och dess omgivning.

(Ur "Byaguiden - 23 byar i Umeå kommun -" , Botsmarks Byautvecklingsgrupp.)